2014 december

2014.12.30.

December 4-én a presbitérium, szokásos ülésén, három feladattal foglalkozott. Megvitatta a missziói munkatervet, előkészítette az egyházközségi tisztségviselők választását, majd megválasztotta az egyházmegyei tisztségviselőket is. A tavalyival nagyrészt egyező missziói munkatervet Balássy András nagytiszteletű úr terjesztette elő. Lehetséges újdonságként említette, hogy eredményes megbeszélések és sikeres előkészítés után programot indítunk a fiataloknak. Bejelentette, hogy Varga Lajos Márton, megrendült egészsége miatt, 2015 januárjától, nem vállalhatja gyülekezeti lapunkkal, a Törökőrrel kapcsolatos szolgálatát. A presbitérium a munkatervet átgondolva részletesebben is foglalkozott a cigánymisszióval, mert a koreai egyház egy olyan összeget ajánlott fel, amely lehetőséget teremtene egy esetleges közösségi helyiség kialakítására. Kerekes Péter felhívta a grémium figyelmét a körültekintő tájékozódásra, a szükséges feltételek megteremtésére, az összeg felhasználhatásának szavatolására. E kérdésben a testület teljes egyetértésre jutott, a missziói munkatervet pedig egy tartózkodással elfogadta. Mint köztudomású, három presbiter: magas életkora okán dr. Nagy Sándor főgondnok, Körber Tivadar, és egészségi állapota miatt Varga Lajos Márton tisztségéből visszavonul. A presbitérium megvitatta, vajon az új helyzetben a továbbiakban is tartsa-e az eddigi felállást, szükség van-e egy ilyen kis gyülekezet esetében gondnokra és főgondnokra is, majd nagytiszteletű úr véleményét elfogadva egyhangúlag megszavazta a kétgondnokos rendszert. Ezt követően úgy határozott, hogy kiírja az egyházközségi közgyűlést a főgondnok és egy presbiter megválasztására. Döntött a jelölőbizottságról is, melynek tagjai Balassy András, dr. Nagy Sándor, és Czanik András lettek. A presbitérium – a gyülekezetben végzett áldozatos munkájáért – köszönetet mondott dr. Nagy Sándornak, Körber Tivadarnak és Varga Lajos Mártonnak, határozatilag kijelentve, hogy megtiszteltetésnek tekinti, ha ők hárman, mint tiszteletbeli presbiterek, tovább szolgálnak és támogatják a gyülekezetet. Végül a testület megválasztotta az egyházmegyei tisztségviselőket. (D.S.)

December 9-én lemondott megbízatásáról Kerekes Péter, a Hős utcai missziói csoport vezetője. Indoklásában munkahelyi elfoglaltságaira hivatkozott. A presbitérium a december 14-i istentisztelet után összehívott rendkívüli ülésén a lemondást elfogadta. A csoport vezetéséről, további működésének módjáról később határoz.

December 14-én nagytiszteletű úr megkeresztelte Szeli Dánielt, Szeli Zsolt és Bodu Enikőt gyermekét. Pál apostol efezusiaknak írott leveléből idézett: „Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség” (Ef 4,5). Igemagyarázatában arra figyelmeztetett, hogy a keresztség Krisztus egyetlen áldozatának, Krisztus értünk kiontott vérének a jegye. Annak a jegye, hogy hozzá tartozunk, vagyis nem szertartással, hanem magával az Úr Jézus Krisztussal van ilyenkor dolgunk, aki a keresztséggel tisztának tekint bennünket, s akinek ezért is bírhatjuk ígéretét, hogy velünk lesz a világ végezetéig.

December 18-án gyülekezetünk képviselői a Schweitzer Albert Református Szeretetotthon lakóival találkoztak. Az est megnyitásaként Tatai Zsuzsanna, az otthon szenior munkatársa üdvözölte szolgálatunkat, s emlékeztetett az otthon lakóit megörvendeztető múlt évi látogatásunkra. Gyülekezetünk nevében Kardos Eszter köszöntötte a jelenlévőket. A közösen énekelt 303. ének elhangzása után (Jöjj, népek Megváltója), versekből, szólóénekekből, vegyes kari művekből szerkesztett ünnepi műsor hangzott el, amelyben Czanik Péterné, dr. Dibuz Sarolta, Kardos Eszter Körber Tivadar, Körber Tivadarné, dr. Nagy Sándor, dr. Nagy Sándorné, Viemanné Szabó Veronika Ágnes, és a gyülekezet énekkara működött közre. Isten igéjét Ézsaiás 9,1-6 alapján Balássy András nagytiszteletű úr hirdette („A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni; ahogyan vigadni szoktak, akiknek zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának vesszejét összetöröd, mint Midján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt!”) A prédikáció arra figyelmeztetett, hogy ebből a megígért békéből élhetnénk meg valamennyit a Fiú születésére várva, s még inkább karácsonykor, ha a tetőző vásárlási láz, az épp ilyenkor fölerősödő lárma szét nem zúzná ezt a békét, az Úr békéjét, amelynek megteremtésére egyedül ő képes. De lehetünk, és legyünk is a 'küszöbön álló' mennyek országának hírnökei! A gyülekezet nagy szeretettel fogadott szolgálata a 329. ének (Itt állok jászolod felett) közös eléneklésével, adományaink átadásával, és Tatai Zsuzsa köszönetével zárult.