2013. január

2013.02.10.

Január 3-án, tartottuk a 2013. év első presbiteri ülését, amely nagytiszteletű úr előterjesztésében megvizsgálta a gyülekezet választói címjegyzékének érvényességét, áttekintette a 2012. év népmozgalmi adatait, s rendezte a Katona Kiss Istvánné lemondásával felelős nélkül maradt pénztárosi feladatkör kérdését. A címjegyzékkel kapcsolatosan megállapította, hogy a listán szereplő nyolc fő huzamos ideje elmulasztja egyházi törvénybe foglalt kötelezettségeinek teljesítését, azaz csak elvétve, vagy egyáltalán nem vesz részt istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben, de nem járul hozzá az egyház fenntartásához sem. Gebei József testvérünk pedig elhalálozott. Őket a választói címjegyzékből, s így gyülekezetünk tagjainak sorából is törölte. Megállapította továbbá, hogy két új gyülekezeti taggal is gyarapodtunk, Eszenyi Rékával és Laczkó Margittal, így a választói jegyzéken szereplők, azaz gyülekezetünk tagjainak száma 2013. január elsején 75 fő, héttel kevesebb, mint amennyivel 2012. január elsején számolhattunk. A népmozgalmi adatok mellett a presbitérium, minthogy a gyülekezet belső mozgását elsősorban ez jellemezheti, az istentiszteletek és a különféle kisközösségek és alkalmak résztvevőinek átlagos létszámát is áttekintette. 2012-ben a keresztség szentségét nagytiszteletű úr tíz gyereknek szolgáltatta ki, egy párt esketett, öt személyt temetett. Öten konfirmáltak. Ami a teljes gyülekezeti létszámot tekintve azt jelenti, hogy lassan majd minden tekintetben beállnak a normális arányok. A vasárnapi istentiszteleten átlagosan harmincheten jelentek meg. Ha azt a tizenhárom-tizenöt gyülekezeti tagot is számba vesszük, akik idős koruk, s betegségeik miatt istentiszteletre ritkán, vagy egyáltalán nem jöhetnek, akkor a teljes, 75 fős létszámra tekintve azt mondhatjuk, hogy a gyülekezet 60-62 százaléka gyűlik össze az Ige körül vasárnaponként.  A gyermek istentiszteleteken átlagosan négyen vettek részt. A különféle alkalmaknak, kisközösségi formáknak (Bibliaóra, Biblia iskola, Házi csoport, Filmklub, Baba-mama kör, PICi mozi/színház, PICi közösség, TeTRISZ) negyvenhárman tagjai, de összesen hatvanhatan fordultak meg valamelyiken, köztük húszan olyanok, akik templomba soha vagy csak elvétve járnak. Vagyis a nagytiszteletű úr javaslatára kialakított kisközösségi struktúra, illetve ennek a valóság változásait követő áthangolása kifejezetten sikeresnek bizonyult. A presbitérium a teljesség igénye nélkül megemlékezett arról is, hogy a gyülekezet ilyen létszámmal is képes magát fenntartani, működését és programjait finanszírozni, hogy a gyülekezet tagjainak igen nagy hányada vállal szolgálatot, hogy komoly népszerűségre tettek szert a gyülekezeti délutánok, a legutóbbin, december 23-án, már több mint hatvanan vettek részt, vagy, hogy az ismeretlenül maradt adományozó váratlan, de annál nagyobb segítségével felújíthattuk a parókia homlokzatát. Isten kegyelmét kell látnunk mindebben, a tények, adatok, számok tehát csak arra emlékeztetnek, hogy mit végzett ő miközöttünk. A presbitérium ezután úgy döntött, hogy jegyzőkönyvi köszönetet mond a gyülekezet 1997 októbere óta szolgáló pénztárosának, Katona Kiss Istvánnénak, és gondoskodik ennek méltó kifejezéséről. Egyúttal megbízta a pénztárosi teendők ellátásával Ónodi Szabó Pétert, helyetteseként pedig Ónodi Szabó Ádámot. Felhatalmazta az elnökséget az átadás-átvétel megszervezésére és lebonyolítására.

Január 6-án istentisztelet keretében köszönte meg nagytiszteletű úr Katona Kiss Istvánnénak 15 évet átfogó pénztárosi tevékenységét. Kiemelte nem lankadó figyelmét, munkájának biztonságot adó alaposságát, állhatatos szorgalmát, alázatát, s a szeretetnek azt a józanságát, amivel a gyülekezethez fordult, s amivel a gyülekezet tagjainak ügyeit mindenkor intézte, majd átadta a gyülekezet ajándékát. Katona Kiss Istvánné meghatott mondatai után beiktatta pénztárosi tisztségébe Ónodi Szabó Pétert, s helyetteseként az akadályoztatása miatt megjelenni nem tudó Ónodi Szabó Ádámot.

Január 20-án az Ökumenikus Imahét törökőri rendezvényeként, a Lisieuxi Kis Szent Teréz plébániatemplom gyülekezetével közösen, igeliturgiát tartottunk templomunkban. A vendégek mély szeretettel és hozzáértéssel összeállított programja minden ponton az imahét Mikeásra visszamutató kérdésére igyekezett válaszolni: „…mit kíván tőlünk az Úr?” Az imatalálkozóról a Törökőr februári száma külön is beszámol. 

Január 27-én a délelőtti istentiszteleten ismét ünnepelhettünk. Nagytiszteletű úr megkeresztelte Kiss Krisztián és Kissné Hevér Erika leányát, Ibolya Krisztinát. Intette és biztatta a szülőket, keresztszülőket, hogy a gyermeket az Úr megismerésére, szeretetére és követésére neveljék, mig végre is maga adhat majd bizonyságot Istenbe vetett hitéről. Délután az Ökumenikus Imahét záró rendezvényeként a Lisieuxi Kis Szent Teréz plébániatemplom gyülekezetének körében szolgáltunk, hogy felidézzük, megvizsgáljuk és értelmezzük az imahét igéjét és gondolatmenetét. Nem csak abból a nézőpontból ahonnan az anyagot összeállító indiai keresztyének igyekeztek válaszolni Mikeás kérdésére, hogy „…mit kíván tőlünk az Úr?”, hanem az európaiak, a közép-európaiak látószögéből is. A mi világunk konfliktusai felől. Balássy András nagytiszteletű úr gondolatait az énekkar, valamint a verseket és prózát mondó Dr. Nagy Sándorné, Dr. Dibuz Sarolta, Körber Tivadar és Dr. Nagy Sándor programja mélyítette el. A találkozót meghitt szeretetvendégség zárta.

Január 31-én a presbitérium rendes ülést tartott. Elfogadta a 2013. évi Választói névjegyzék módosításait, meghatározta és jóváhagyta az új lelkészi díjlevelet, megvitatta és véglegesítette a gyülekezet 2012. évi zárszámadását. Áttekintve a Választói névjegyzéket tudomásul vette Thaly Kristóf kérését, aki gyülekezetünk tagja kíván lenni, és megállapította, hogy így a feltételeknek 78-an feleltek meg. Létszámunkról ennek megfelelően tájékoztatja az egyházmegyét. A lelkészi javadalom ügyében némi vita után úgy döntött, hogy a nagytiszteletű úr alapfizetését 74 ezer forintról 80 ezer forintra emeli. A presbitérium tudatában van annak, hogy ez, csak az elvégzett munka mennyiségét és minőségét számítva is, méltánytalanul kevés, a gyülekezet költségvetése azonban többet most nem tesz lehetővé.  Természetesen, a helyzet változásával a korrekcióra is sor kerül. Nagytiszteletű úr előterjesztésében tételesen megvizsgálta a 2012. évi költségvetés teljesítését. Megállapította, hogy a gyülekezet tényleges bevételei 5.766.821, kiadásai 5.702.637 forintra rúgtak. A 2013. évre, minthogy nagy összegű adományokra nem számíthat, 3.915.100 forintot tervezett. A részletek iránt érdeklődők kérdéseikre nagytiszteletű úrtól kaphatnak választ. Főgondnok úr bejelentette, hogy az Aréna elleni perünk nem halad előre, éppen ezért március végén, ha addig nem történik semmi, megtárgyalni javasolja a saját erős toronyépítés lehetőségeit.