2012. október

2012.10.30.

Október 4-én a presbiteri gyűlés a bevételek növekedése, és a kiadások átcsoportosításának szüksége miatt Balássy András nagytiszteletű úr előterjesztésében pótköltségvetést fogadott el. Akik a részletek iránt érdeklődnek, kérdéseikre nagytiszteletű úrtól kaphatnak választ. Dr. Nagy Sándor főgondnok úr bejelentette, hogy az Arena Corner ellen indított perünk szeptember 26-i, második tárgyalásán sem született ítélet. A bíróság igazságügyi szakértőt rendelt ki, s a következő tárgyalást november 5-re napolta el. Nagytiszteletű úr és főgondnok úr arról is tájékoztatta a testületet, hogy a homlokzat felújítására a tornyot is tervező Villa Home Design Kft. ajánlatát fogadták el. Sikerült ugyanis az ajánlatban eredetileg tervezett költségeket elfogadható mértékűre csökkenteni, s garanciát kapni arra, hogy a munkálatok november végéig a megkívánt minőségben befejeződnek. A szerződést a Villa Home Design-nal kapcsolatban álló Saltem Kft-vel szeptember 24-én megkötötték. A cég a területfoglalási engedély megszerzése után október negyedikén hozzáfogott a homlokzat felújításához. Szabó István gondnok úr arról számolt be, hogy augusztus végén a tartórúd korrodálódása miatt leesett a MÁV telepi imaház csillaga. Berkovits Jenő új csillagot készített, ezt szeptember 30-án mutatták be az imaházi istentisztelet résztvevőinek, s mert mindenkinek tetszett, október 5-én a helyére emelik. A presbitérium mind Szabó István gondnok úrnak, mind Berkovis Jenőnek jegyzőkönyvileg mondott köszönetet áldozatos munkájáért. Nagytiszteletű úr sajnálattal jelentette be, hogy Katona Kiss Istvánné lemondott pénztárosi megbízatásáról. Január elsejétől esedékes utódlásáról a presbitérium később gondoskodik. A gyűlést követő konzultáción egyes szolgálatok és alkalmak megújításának lehetőségeiről és feladatairól esett szó. A kérdéseket és megoldási módokat a presbitérium előreláthatólag október 29-i ülésén tekinti át.

Október 7-én nagytiszteletű úr Barnovszki Zoltán és Karánsebesy Ildikó leányának, Réka Bodzának kiszolgáltatta a keresztség szentségét. Ennek kapcsán arra emlékeztette a szülőket, s a keresztszülőket, hogy a gyermek élő gyülekezetbe, élő közösségbe született, amelytől, ha hitre jut, sok erőt, s ösztönzést kap majd. Erre is felelve a gyülekezet ígérte és fogadta, hogy a gyermeket imádságban hordozza és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megad ahhoz, hogy Réka Bodzát hitben neveljék.

Október 14-én lezajlott a presbiterek továbbképzésének első alkalma. Ennek során a résztvevők délelőtt a hit- és erkölcstan iskolai oktatásával kapcsolatos zsinati tájékoztatót hallgattak meg, majd a közös ebéd után a templom és a hivatali helyiségek működtetésével kapcsolatos tudnivalókkal ismerkedhettek meg. Ez utóbbin belül sor került a klenódiumok, a kapuk, ajtók, zárak, kulcsok, az elektromos vezetékek, mérők, kapcsolók, a gázvezetékek, mérők, kazánok, termosztátok, fűtőtestek, a vízóra, vízvezetékek és vízcsapok, a hangszerek, a hangosítás, a harangvezérlés, az evőeszközök, edények, textíliák, a takarítószerek és takarító eszközök használatának gyakorlatias áttekintésére. A továbbképzést beszélgetés zárta.

Október 17-én Pacsmagoló címmel művészeti foglalkozás sorozat indult gyerekeknek és szüleiknek. A foglalkozásokat szakember vezeti. Az érdeklődők minden csütörtökön féltizenkettőtől a gyülekezet gyermektermében mondókázhatnak, dalolhatnak, rajzolhatnak, festhetnek és gyurmázhatnak. A részvételi díj 700, és 300 forint anyagköltség.

Október 29-én Balássy András nagytiszteletű úr előterjesztésében a presbitérium áttekintette egyházközségünk 2013-ra szóló missziói munkatervét. E szerint a vasárnapi istentiszteletek Törökőrött és a MÁV-telepen is a szokásos rend szerint zajlanak. Még mindig nem tudjuk ugyan, mi lesz az imaterem sorsa, mert a MÁV el akarja adni az egyébként tulajdonában lévő épületet, de ha a helyzet a javunkra dőlne el, akkor a termet fűthetővé kellene tennünk, hogy egész évben használhassuk. A kiscsoportos alkalmak java része nem változik. Szokásosan zajlanak a gyermek istentiszteletek, a hittan órák a Pitypang Óvodában és a Bem József Általános iskolában, a PICi, (Pénteki Ifjúsági Club), a Házi csoport, a Baba-mama kör, a Filmklub foglalkozásai és a szolgáló csoportok (a szolgálatvezetők, az énekkar, a Diakóniai bizottság, a Gyermekmunkás csoport és a Házigazda csoport) munkája. Új forma havonta egyszer a Házas kör elsősorban a harmincas-negyvenes évjáratúaknak, és átalakul a csütörtökönként tartott és tartandó Bibliaóra. Havonta egyszer-egyszer tartunk presbiteri és gyülekezeti bibliaórát, kétszer Bibliaiskolát. Nem változnak a kazuáliák. A keresztelőket, esküvőket, temetéseket megelőző vagy kísérő beszélgetések, a nálunk keresztelt gyerekeket köszöntő születésnapi képeslapok, és temetéseket követő megemlékezések, amelyekre az érintetteket külön is meghívjuk, missziói munkánk nagyon fontos formái és módszerei. Az eddigiek szerint zajlanak a Te-TRISZ (Törökőri Református Ifjúsági Szombatok) konfirmációra felkészítő, most hat fő részvételével zajló foglalkozásai, ugyanígy az időszakos alkalmak: az ünnepekhez kapcsolódó istentiszteletek, a Kis Szent Teréz Plébániával közösen szervezett ökumenikus imahét, a nyári gyermek- és az ifjúsági tábor, a gyülekezeti csendes hétvége, a két kirándulás, a két gyermekdélután és a hat gyülekezeti délután. A missziói alkalmakat az útkeresés, a hatásfok javításának kísérletei jellemzik. A diakóniai rendezvények (diakóniai vasárnap vendég igehirdető szolgálatával, adományozás, látogatás a Schweitzer Otthonban, az egyházközség idős tagjait középpontba állító találkozó) mellett szélesebb körben is ható esemény lehet az utcafronti torony jövő évi avató ünnepsége, a keresők számára szervezendő Alpha-kurzus vagy a Keresztkérdések című sorozat és a halmozottan hátrányos helyzetű családokra összpontosító Hős utcai misszió. Folytatódik az igényekhez igazodó hivatali lelkigondozás, valamint az idős, elesett gyülekezeti tagok rendszeres látogatása. Kéthavonta közreadjuk a Törökőr című gyülekezeti lapot, rendszeresen frissítjük a honlapunkat, megkísérlünk jelen lenni a kerületi honlapokon, újságokban, működik a kazettaszolgálat, támogatjuk a hozzánk forduló hajléktalanokat támogatása, igyekszünk velük kialakuló bizalmi kapcsolatot kialakítani, rehabilitációjukat megkönnyíteni. A missziói munkatervet a presbitérium jóváhagyta. A testület tudomásul vette nagytiszteletű úr bejelentését, amely szerint a vízfogyasztás csökkentésére segédeszközöket szereltet fel, és dr. Nagy Sándor főgondnok úr tájékoztatását arról, hogy az Aréna-per legközelebbi tárgyalása alighanem eltolódik, minthogy a kirendelt műszaki szakértő megfizethetetlenül sokat kér véleményének kialakításáért.