A Károli biblia és Arany János

2018.03.05.

Dr. Madarász Imréné előadása Bp. Törökőrön:

A Károli-biblia nyelvétől Arany János bibliás verseiig”

 

A 2018.02.18-i, vasárnapi gyülekezeti délután egyetlen tematikus programja volt a címben foglalt előadás és személyes bizonyságtétel.

(Ezzel párhuzamosan és ehhez kapcsolódva ugyanitt és ugyanakkor megnyílt Millisits Máté művészettörténész, muzeológus rendezésében az a poszter-vándorkiállítás is, melyen a vizsolyi biblia történetének főbb mozzanatait tablón tekintheti meg a közönség. Ez a kiállítás 2018.03.04-ig áll az érdeklődők rendelkezésére elsősorban a meghirdetett gyülekezeti alkalmak idején, de telefonon egyeztetett más időpontban is.)

Dr. Madarász Imréné, aki professzionális nyelvész, a fenti címben foglalt előadásában, mely már ezt megelőzően hazánkban és határainkon túl más helyszíneken is elhangzott, valójában szellemi kirándulást tett hallgatóságával az irodalom, a költészet irányában, ugyanis bármennyire furcsának tűnik is, nem minden elemző számára evidens Arany János őszinte vallási-hitbeli-bibliai elkötelezettsége. Meghívott előadónk viszont a rendelkezésre álló Arany-életmű kínálkozó darabjainak felmutatásával és elemzésével meggyőzően igazolta, hogy igenis, Arany János a Biblia világát alapvető forrásnak tekintette, s mivel annak tartalmával nagyon is tisztában volt, verseiben a „könyvek könyvéből” akár ezer esetre kiterjedően is hitelesen idézett vagy éppen annak szóhasználatát, mondanivalóját felismerhető kombinációban ültette át.

Felkészült előadónk azonban súlyponti mondanivalójának kifejtését megelőzően a figyelmes hallgatóságot egy ráadás kalandban is részesítette, ugyanis – szemléltető diák kíséretében – összefoglalta azt a sok évszázados változatos fejlődési folyamatot, melynek során a Kárpát-medence tíz régiójában érvényes helyi nyelvekből részben az északkeleti nyelvjárás (a Károli-biblia nyelve) dominanciájával, részben a többi változat rárétegződésével kialakult az az egységes irodalmi nyelv, mely alkalmassá vált már arra is, hogy országgyűlési határozattal (1844) a korábbi hivatalos latin, német nyelvhasználatot felváltsa és kiszorítsa. S egyben briliáns eszközévé lett olyan tehetségeknek, mint maga Arany János is volt, hogy minden addigi hasonló igyekezetet, alkotást meghaladó módon hozhasson létre maradandó irodalmi, költői produktumokat.

Az előadásról készült hang- és video-felvételeket most értékeljük, s ha azok közlésre alkalmasaknak mutatkoznak, akkor elérhetővé tesszük mindazok számára az interneten, akik legalább ilyen formában részesülni akarnak abban az ismeretszerzési élményben, melyben a megjelent és hálás hallgatóságot dr. Madarász Imréné, Ágnes testvérünk, v. Lónyay utcai gimnáziumi igazgató asszony részesítette. Köszönetünket így is kifejezve, Urunk gazdag áldását kívánjuk mind az Ő,  mind pedig Szerettei életére!

Az előadást követően még soká beszélgettek a résztvevők a előadóval és egymással a elhangzottakról a vendéglátó gyülekezet asszonyai által előkészített szeretetvendégségen.

Bpest, 2018.02.25. – dns --

 

A Károli - biblia és Arany János

Képek