Józsefvárosi becsületkereszt adományoztatott.

2017.04.06.

Józsefvárosi becsületkereszt adományoztatott...”

 

F. év március 18-ára a Bp. Törökőri Református Egyházközség delegációja hivatalos volt a Józsefvárosi Önkormányzat által az Olasz Intézet dísztermében tartott ünnepségre. A Presbitériumot az Elnökség (Balássy András nt. úr és Dibuz Sarolta, dr. főgondnok), továbbá a gyülekezet sok évtizeden át volt presbiter-főgondnoka és ugyancsak gyülekezeti munkás felesége (Nagy Sándor, dr. tech. és Nagy Sándorné, dr-né) képviselte.

 

Az eseménydús gálaünnepségről, melyet rendszeresen József-napra időzítenek, az Önkormányzat honlapján, a

http://jozsefvaros.hu/hir/4578/kituntettek-jozsefvaros-peldakepeit

 

linken részletes ismertető jelent meg. Aki teheti, olvassa el, mert az elismerések és kitüntetések alanyai nem közönségesen gazdag palettát képeznek. Jelen cikkünkben – jelölve – idézünk néhány egyházi vonatkozású részletet, illetőleg fényképet is ebből az internetes közleményből.

 

Az alkalomra az Olasz Intézet elsősorban hangversenyekre és egyéb nézőteres rendezvényekre szolgáló díszterme gyökeresen átalakult. Ízlésesen terített kerek asztalok várták a meghívottakat. A szervezők által kialakított ülésrend tág lehetőséget kínált az egymással nem feltétlenül kapcsolódó gyülekezeti delegációk ismerkedésére és eszmecseréjére. A mi asztalunknál a kerületi Evangélikus Egyházközség illetőleg a Szlovák ajkú Evangélikus Egyházközség küldöttei ültek, továbbá a Rezső-téri Katolikus Plébánia tisztelendő plébánosa.

A kötetlen beszélgetések során különösen a szlovák ajkú evangélikusokkal folytattunk élénk és tartalmas eszmecserét. Ugyanis kiderült, hogy a lelkésznő (nt. Gulácsiné Fabulya Hilda) ugyanúgy békéscsabai származású mint t.b. főgondnokunk. S mivel a békéscsabai evangélikus egyházközség az ország egyik legnépesebb gyülekezete (itt van az ország legnagyobb evangélikus temploma is, sőt még két másik is), melyben a szlovák (azaz tót) nyelv hivatalosan is használt, alkalom nyílt e nem mindennapi berendezkedés, ill. a fővárosi helyzet megismerésére is. Érdekes és új információ volt a lelkésznő férje részéről az az állítás, hogy akkor, amikor az 1867-es kiegyezést követően megindult hatalmas budapesti építkezések véget értek, melyben nagyon sok szlovák mesterember és segédmunkás is részt vett, sokan települtek át Békés megyébe, így Békéscsabára is, létrehozva a még ma is egyik legnagyobb, legmódosabb evangélikus hazai helyi konfigurációt. (Főgondnokunk, reformátusként az evangélikus felekezet színvonalas általános iskolájában és gimnáziumában tanult és érettségizett, bár e közben a Gimnáziumot államosították.)

Az ünnepi alkalom kezdetén Kocsis Máté, dr. polgármester úrral és kedves feleségével szívélyesen elbeszélgettünk, hiszen tudjuk egymásról, hogy reformátusok vagyunk (hivatalában főhelyen Kálvin kép tanúsítja, hogy ezt a státuszát feltétel nélkül vállalja is).

 

Kocsis Máté polgármester ünnepi nyitóbeszédében méltatta a kerület közterületi biztonságában beállott előnyös változásokat, megköszönve a Rendőrség jelenlévő képviselőinek az eredményes munkát.

(Idézet kezdete a kerületi honlapról:) „Végezetül, a reformáció 500. évfordulójára megemlékezve elmondta, az eredmények közé tartozik az is, hogy az önkormányzatnak az idei évben lehetősége nyílt arra, hogy anyagilag is elismerésben részesítse a protestáns közösségeket, amelyek a vezetők személyében is sokat tesznek a városért, emellett olyan közösségeket hoztak létre és vezetnek – sokszor a legnehezebb körülmények között – amelyek Józsefvárosban értéknek számítanak. „Az évforduló kiváló alkalmat ad arra, hogy megköszönjük nekik mindazt, amit Józsefvárosért tesznek, és azt az áldozatos munkát, ami a közösségek egyben tartásával jár. Bízom benne, hogy ezzel az együttműködéssel – mind az anyagi támogatással, mind a kitüntetéssel – még méltóbb állapotban várhatják a kerület protestáns közösségei a reformáció 500. évfordulójának ünnepét” – fogalmazott Kocsis Máté.

A képviselő-testület 2017-ben a reformáció 500. jubileuma alkalmából Józsefváros egyházi, kulturális, oktatási és szociális életében egyaránt kiemelkedő szervezeteknek ítélte oda a Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetést: a Budapest Külső–Józsefvárosi Református Egyházközségnek, a Budapest Törökőri Református Egyházközségnek, a Józsefvárosi Református Egyházközségnek, a Budapest-Nagyvárad téri Református Egyházközségnek, a Budapest–Józsefvárosi Evangélikus Egyházközségnek, és a Szlovákajkú Evangélikus Egyházközségnek.”(Honlapi idézet vége.)

 

A Bp. Törörkőri Református Egyházközség létét, példamutatását elismerő becsületkeresztet (1. fénykép) Balássy András nt. úr vette át (2. fénykép, átvéve a honlapról) a vele járó oklevéllel és kitűzővel.

Érdekes aukció követte az ünnepélyes kitüntetések sorát, amikor elsősorban magánszemélyek által felajánlott műtárgyakra (festmény, képzőművészeti alkotás) lehetett licitálni. Ennek nyomán kb. 1,3 millió Ft gyűlt össze, melyet a Józsefvárosi Református Egyházközség által menedzselt Te és Én mozgalom cáljára adományoztak. Lakó István lelkész meleg szavakkal köszönte meg az Önkormányzatnak az 5 éve létesített közösség irányában felébredt ktüntető figyelmét.

 

(Honlapi idézet folytatása:) „Az ünnepségen részt vett Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, a lelkipásztorok nevében pedig Zila Péter, a Budapest-Nagyvárad téri Református Egyházközség lelkésze mondott köszöntőt. Elmondta: az 1500-as éveket megelőző időszakban az előreformátorok, majd a reformátorok rátaláltak arra az útra, amely a Szentíráson, Jézus Krisztuson keresztül az Istenhez vezet, és ami egy megbékélt, felszabadított, szabad gondolkozású életre való meghívást jelent. „Szeretnénk ma is komolyan ragaszkodni a régi felismerésekhez, a Szentíráshoz, Jézus Krisztushoz, hogy így újuljon meg Józsefváros, Budapest. Nagyon jó tudni, hogy akik a város jólétéért dolgoznak, azok a saját közösségeik jólétért is munkálkodnak, Isten áldja meg Budapestet, Isten áldja meg Józsefvárost” – mondta Zila Péter.” (Honlapi idézet folytatásának vége.)

 

 

A hivatalos műsor-programot követően asztalainkra finom ételek és italok kerültek, melyek elfogyasztása során további lehetőségünk nyílt az asztaltársasági kapcsolatteremtésre.

 

Végül könnyűzenei szórakoztató műsor kínált kellemes időtöltést, Mi hamarosan búcsút mondtunk a vendéglátóknak és a meghívottak gyülekezetének, és bensőnkben méltán ébredő köszönet és hála tudatában és érzetével távoztunk hajlékainkba.

Ez a kitüntetés figyelemre méltó igazolása annak a ténynek, hogy a parókiális területünkkel érintett 3 önkormányzatból az, melynek területére székhelyünk esik, figyel ránk, s nemcsak elismeri tevékenységünket, de azt a kialakított értékrendje alapján értékesnek és hasznosnak is tekinti. Mi kívánjuk, kérjük Urunkat, hogy kísérje áldásával mind t. Polgármesterünket mind azt a stábot, mely Budapest egyik legszélesebb szociológiai palettáját gondozó Önkormányzat felelős vezetését képezi!

Bpest, 2017.04.04. (dns)

 

 

Képek