2014 szeptember

2014.09.30.

Szeptember 4-én a presbiteri ülés három megoldandó kérdéskörrel foglalkozott. Az Aréna-per elvesztésének következményeivel, a kiadások és bevételek változása miatt szükségessé vált pótköltségvetés elkészítésével és elfogadásával, valamint a Hős-utcai cigány misszió esetleges külföldi támogatásával. Dr. Nagy Sándor főgondnok úr részletesen ismertetve a presbitérium számára írásban benyújtott jelentését bejelentette, hogy a gyülekezetnek, a másodfokú ítélet alapján, közel 200 ezer forint, korábban már megelőlegezett szakértői díjat kell viselnie, ezen túl pedig az Aréna Corner Kft. részéről felmerült 455 ezer forintos ügyvédi munkadíjat is meg kell fizetnie. A szakértői díjat már korábban megelőlegezte, most, a pervesztés miatt, előzetes ígérete szerint, a végleges rendezést is magára vállalta. Az ügyvédi költség kifizetésére rövid határidőt kaptunk, amely a presbiteri gyűlést követő napon járt le. Főgondnok úr arról tájékoztatta a presbitériumot, hogy a költség elengedése érdekében levelet írt az Aréna Corner Kft. ügyvédjének, erre az ülés időpontjáig nem kapott választ. (Dr. Fekete Sándor ügyvéd ülés után érkezett levelében a kérést elutasította.) Ekkora összeg kifizetéséhez a gyülekezetnek egyházmegyei engedélyre van szüksége, amelynek beszerzése időigényes. Ha azonban a kifizetéssel megvárjuk az engedélyt, akkor félő, hogy végrehajtást kezdeményeznek ellenünk. Ezért a gyülekezet helyett főgondnok úr átutalja a 455 ezer forintot, azaz ezt az összeget kölcsönadja a gyülekezetnek. Jelezte, hogy feleségével együtt 200 ezer forintot kívánnak adományozni a toronyépítés céljára, amely csökkenteni fogja a gyülekezet által számára visszafizetendő összeget. A presbitérium a jelentést tudomásul vette, és felajánlásaiért dr. Nagy Sándor főgondnok úrnak, dr. Horváth György egyházmegyei jogtanácsosnak pedig azért, mert az egész ügyben ingyen járt el, köszönetet mondott. Ezt követően Balássy András nagytiszteletű úr tételesen ismertette a pótköltségvetési javaslatot, amit a presbitérium öt igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadott, azaz a gyülekezet 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét egymillió egyszáz hetvenezer forinttal megemelte. A cigány misszió esetleges külföldi támogatásáról –nagytiszteletű úr felkérésére –, Tukacsné dr. Busi Margit, a Hős utcai missziós szolgálat vezetője, gazdagréti presbiter tájékoztatta a presbitériumot. Bejelentette, hogy a támogatási szándék időközben tárgytalanná vált, minthogy azonban ilyen lehetőség már nem először merült fel, célszerű volna felkészülni arra, hogy a továbbiakban jól átgondolt, megvalósításra kész tervek álljanak rendelkezésre, egyszersmind érdemes volna nemcsak várni, de keresni is a missziót szolgáló támogatásokat. Egyelőre egy félállásban foglalkoztatott diakónus alkalmazásának vagy egy közösségi helyiség kialakításának ötlete merült fel a Hős utcai misszió továbbfejlesztésére. Utóbbi működtetése a Kontúr Közhasznú Egyesület Szociális Műhelyével közösen történne. Ez egy világi szervezet, többnyire szociológus és szociális munkás egyetemisták az önkénteseik, a Hős utcai telepen közösségépítés a céljuk. Már eddig is jó volt velük az együttműködés. A presbitérium a beszámolót tudomásul vette. Egyéb napirendi pontként nagytiszteletű úr ismertette a közegyházi tisztújítás szabályait és menetét. 2014. szeptember 27-én lesz az egyházmegyei jelölő közgyűlés, amelyen a presbitérium elnöksége fog részt venni, és jelölni. Az erre rákövetkező presbiteri gyűlésen a presbitérium szavazni fog az egyházmegyei jelöltekről. (Nagy Balázs Ágoston)

Szeptember 21-én, istentisztelet előtt, Balássy András és Balássy Hajnalka, először hozták el a gyülekezetbe harmadik gyermeküket, Johanna Katalint, hogy bemutassák, imádságban megköszönjék, hálát adjanak érte, s kérjék életére Isten áldását.

Szeptember 28-a ünnepnap volt a gyülekezet életében. Nagytiszteletű úr három gyermeket keresztelhetett meg: Bácsi Boglárkát, Kiss Dorka Sárát és Szabó Lillát. A keresztség annak jele, mondta, hogy Jézus Krisztus belép az életünkbe, kiontott vérre megmos bennünket, s megtisztít minden bűntől. Ez Isten örömüzenete, ez az evangélium, amely most érte el a három gyermeket, egy új nemzedék képviselőit, hogy bennük az ígérettel: „íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Márk 16,14-20) megtartó erő legyen. Nagytiszteletű úr arra figyelmeztetett, nem mindegy hogyan készülünk fel arra, hogy élni tudjunk ezzel az erővel, s bizony nem mindegy, élünk-e és hogyan élünk ezzel az erővel, ezzel a kegyelemmel, mindannyiunk reménységével. Ünnep volt ez a nap azért is, mert Jeckel Eszter és Soós Tamás a gyülekezet előtt, gyermekeik jelenlétében újította meg kettejük, napra pontosan huszonöt éve ugyanitt kötött házasságát. Nagytiszteletű úr Pál apostol thesszalonikaiakhoz írott első levelének 5. fejezetéből idézett: „Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok”. (1 Thessz 5,16-18) Örüljenek és adjanak hálát azért, amit a huszonöt év alatt egymással megélhettek, amit jóban, rosszban egymásnak jelentettek, s amiről fogadalmukat megújítva bizonyságot tettek, s imádkozzanak ahhoz, akitől mindezt kapták. A gyülekezet egy kedves énekkel köszöntette a házaspárt: „Az Úr irgalma végtelen”. A gyülekezeti délután vendége Varga Lajos Márton presbiter volt, aki életéről beszélt, kiemelve azokat az élményeit, tapasztalatait, azokat az eszméltető eseményeket, amelyek megannyi kérdésen, kétségen át hitre juttatták. A gyülekezet ez alkalommal köszönte meg Koroknai-Tegez Ferenc nagytiszteletű úr féléves szolgálatát, megajándékozva őt Fekete Károly munkájával a Heidelbergi káté magyarázatával, s néhány gyülekezeti tagunk életigéhez fűzött, írásban is rögzített személyes vallomásával. Nagytiszteletű Czanik Péter nyugalmazott esperest, lelkipásztorunkat abból az alkalomból köszöntöttük családjával együtt, hogy 30 éve kezdte meg 23 éves törökőri szolgálatát. Mindhármukat a 134. zsoltár szavaival áldottuk meg: "Megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen!"