2013 április

2013.04.30.

Április 4-én, a szokásos bibliaórát követően konzultációt tartott a presbitérium. Ennek során áttekintette a gyülekezeti szolgálatokat, és kialakította struktúrájukat. A szolgálatokat öt, Dicsőítés, Tanítványság, Közösség, Misszió és Háttér nevű csoportba rendezte. Ezek élére egyeztető, szervező, ellenőrző feladatokkal vezetőket kér fel. A Dicsőítés nevű csoportba sorolta az istentiszteleti és az ifjúsági éneklést, az énekkart, a dicsőítés környezetével (templommal, kerttel, kapualjjal) kapcsolatos teendőket, és a sákramentumok gondozását, a Tanítványsághoz a gyermekek, az ifjúság, a felnőtt csoportok, a gyülekezeti délutánok tartalmi kérdéseivel, és az iratterjesztéssel összefüggő intéznivalókat. A Közösség nevű csoporthoz a szeretetvendégségek, a házigazda és a köszöntő szolgálat, a kirándulások és a különféle egyéb programok, a Misszióhoz a gyülekezeti diakónia, a Hős utca, és az Alfa-kurzus, míg a Háttérhez az istentisztelet, a presbitérium, a pénzügyek és a kommunikáció intéznivalói tartoznak. Az egyes szolgálatokat az eddigi gyakorlatnak megfelelően az adott szolgálathoz szükséges számú szolgáló végzi majd, az ő munkájukat szervezik és irányítják az öt munkacsoport leendő vezetői. Minthogy gyülekezetünk létszámához képest máris nagyon sokan vállaltak feladatot, az új struktúra létszámigényét nem lesz könnyű kielégíteni.

Április 25-én, az esti bibliaórát követően, canonica visitatio zajlott gyülekezetünkben. Az egyházlátogató bizottság tagja volt Szigethy János, az újpest-újvárosi gyülekezet lelkésze, egyházmegyei tanácsos, és Gyura Tibor egyházmegyei számvevő. Gyülekezetünk helyzetéről és életéről Balássy András nagytiszteletű úr számolt be, amit grafikonokkal és fotókkal tett szemléletessé. A beszámoló nemcsak a népmozgalmi adatokat, közösségi alkalmakat, eseményeket, különféle csoportjainkat, e csoportok munkáját, vagy épp az igehirdetés sajátosságait mutatta be, hanem olyan vállalkozásainkat is, mint a játszótér megteremtése, a homlokzat felújítás, vagy a Törökőr megjelentetése. A látogatók megállapították, hogy a gyülekezeti életben, különféle törekvéseinkben kirajzolódó tendenciák, az útkeresés eredményei életrevalóságunkat bizonyítják, és irányt mutathatnak, példát adhatnak más gyülekezeteknek is. Különösen fontosnak tartották az ifjúság teljes jogú jelenlétét, mint annak bizonyítékát, hogy itt egy közösség építi magát. Dicsérték a realitásokhoz igazodó tervezést, a gazdálkodás takarékosságát, döntéseink megalapozottságát. Úgy találták, hogy tisztelettel és szeretettel bánunk az emberekkel, s így bánunk vagyonunkkal is. Isten gazdag áldását kérték gyülekezetünk munkájára és a lelkész szolgálatára.